“stand-alone poem”

Texts & Translation

רויך

Smoke

Jacob Glatstein

Translation by Hershl Hartman

A standalone poem by Jacob Glatstein